Pre odborníkov z priemyslu a obchodu
0800 109 999
Ponuka
Manipulácia s nebezpečnými látkami

Ako nebezpečné látky sa označujú látky v čistej forme alebo aj ich zmesi, ktoré predstavujú chemické ohrozenie. Pri manipulácii s nebezpečnými látkami sa musia dodržiavať rôzne zákony a nariadenia.

Definícia nebezpečných látok

Za nebezpečné látky sa považujú látky v čistej forme (prvky a zlúčeniny) ako aj zmesi látok, ktoré sa z nich pripravujú. Pritom sa v súlade s nariadením o nebezpečných látkach tieto rozlišujú podľa svojich vlastností na:

 1. nebezpečné látky, ktoré sú príslušne označené;
 2. CMR látky: ktoré označujú karcinogénne, mutagénne a reprotoxické látky;
 3. látky, ktoré majú riziko výbuchu;
 4. látky, ktoré vznikajú pri výrobe alebo používaní látok uvedených v bodoch 1), 2) alebo 3);
 5. látky, ktoré síce nespadajú do kategórií 1 až 3, ktoré by však svojimi fyzikálno-chemickými, resp. toxickými vlastnosťami mohli predstavovať riziko pre zdravie a bezpečnosť pracovníkov;
 6. látky, pre ktoré bol definovaný hraničný limit výskytu na pracovisku.

Pojem „látky“ znamená tak látky, ako aj ich prípravky a výrobky (zmesi).

Látky, ktoré predstavujú riziko rádioaktivity, nespadajú do definície nebezpečných látok.

Harmonizačný zákon o manipulácii s nebezpečnými látkami: GHS

Pri manipulácii s nebezpečnými látkami existuje množstvo nariadení, pravidiel a noriem, ktoré sa musia dodržiavať z hľadiska zachovania bezpečnosti a zdravia zamestnancov. Základ tvorí legislatíva. Starý systém HSID na klasifikáciu a označovanie v súlade so smernicami 67/548/EHS (smernica o nebezpečných látkach) a 1999/45/ES (smernica o klasifikácii, balení a označovaní nebezpečných prípravkov) bol v plnej miere nahradený systémom GHS. GHS je „globálny harmonizačný systém klasifikácie a označovania chemikálií“ OSN, ktorý na celom svete zjednocuje systémy klasifikácie a označovania chemikálií. Zákon sa vzťahuje aj na obaly a karty bezpečnostných údajov.

Riziká pre ľudské zdravie, bezpečnosť a životné prostredie by sa mali týmto harmonizačným systémom minimalizovať na celom svete – tak v prepravnom sektore, ako aj pri výrobe a používaní nebezpečných látok. Zákon poskytuje jednotné piktogramy nebezpečenstiev, ako aj rizikové a bezpečnostné vety, ktoré klasifikujú nebezpečnosť látky.

Doteraz boli symboly nebezpečenstva prezentované v štvorcovom tvare s oranžovým pozadím, podľa systému GHS teraz budú znázornené vo forme diamantu s červeným okrajom a bielym pozadím.

Manipulácia s nebezpečnými látkami: povinnosti zamestnávateľa

Pri manipulácii s nebezpečnými látkami na pracovisku má zamestnávateľ osobitnú zodpovednosť za zamestnancov. K tomu patrí dodržiavanie právnych predpisov, nariadení a noriem na ochranu zamestnancov, ich zdravia a bezpečnosti. 

Spravidla pri manipulácii s nebezpečnými látkami platí nasledovné poradie:

 • vyhnúť sa im,
 • odizolovať ich,
 • chrániť sa.

Nebezpečné látky by sa podľa daného postupu mali používať čo najmenej. Pri manipulácii s nebezpečnými látkami by mali byť príslušné pracoviská čo najviac odčlenené alebo špeciálne zabezpečené. Navyše sa v prípade potreby musia zamestnancom bezplatne poskytnúť osobné ochranné pomôcky.

Zamestnávatelia navyše musia zohľadniť nasledovné:

 • Povinná kontrola: Ide o nebezpečnú látku?
 • Pri nebezpečných látkach sa musí dodržiavať označovacia povinnosť.
 • Príslušné karty bezpečnostných údajov na manipuláciu s nebezpečnými látkami musia byť prístupné zamestnancom.
 • Musia sa umiestniť výstražné štítky.
 • Zamestnanci musia byť pravidelne a špeciálne poučovaní o manipulácii s nebezpečnými látkami (prevádzkové pokyny).
 • V závislosti od nebezpečnej látky sa môžu vyžadovať pravidelné preventívne lekárske prehliadky zamestnancov podnikovým alebo pracovným lekárom.