Obchodné a dodacie podmienky
 
Všeobecné obchodné a dodacie podmienky

Všeobecné obchodné podmienky – Jungheinrich spol. s r.o.

Základné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť Jungheinrich spol. s r.o., IČO: 35 706 678, so sídlom Diaľničná cesta 17, 903 01 Senec, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 12896/B ako predávajúci (ďalej len „predávajúci“ alebo „Jungheinrich“) a na strane druhej je kupujúci, ktorý je vždy podnikateľom (ďalej len „kupujúci“).
 2. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na kúpne zmluvy uzavierané prostredníctvom internetového obchodu na internetovej stránke www.jungheinrich-profishop.sk.
 3. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim vznikajú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Právne vzťahy neupravené týmito VOP sa riadia zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v platnom znení a zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v platnom znení.Kúpna zmluva

Uzavretie kúpnej zmluvy 


   1. Objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito VOP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
   2. Pre vylúčenie pochybností predávajúci uvádza, že ponuka tovaru na internetovej stránke www.jungheinrich-profishop.sk nie je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy.
   3. Všetky kupujúcim odoslané objednávky musia byť schválené spoločnosťou Jungheinrich. Podľa vlastného uváženia predávajúceho sa tento môže rozhodnúť objednávku kupujúceho neprijať. Toto sú príklady situácií, kedy môže predávajúci objednávku neprijať: ak produkty uvedené na webovej stránke práve nie sú k dispozícii;
   • ak sa nedarí získať autorizáciu platby kupujúceho;
   • ak sa na daný tovar môžu vzťahovať dopravné obmedzenia;
   • ak tovar uvedený na webovej stránke obsahuje zjavné chyby, napr. chybne uvedenú cenu alebo inak nesprávny popis tovaru;
   • ak má predávajúci dôvodnú obavu a podozrenie na zneužitie platobných kariet a pod.

    O neprijatí objednávky bude kupujúci informovaný e-mailom alebo inak písomne a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak. 
   1. V prípade, že niektorý z tovarov objednaných kupujúcim v rámci jednej objednávky nie je na sklade, bude predávajúci kupujúceho o tomto stave bezodkladne informovať. V prípade, že s tým kupujúci bude súhlasiť, môže byť objednávka kupujúceho vybavená aj čiastočne, pričom zvyšná časť objednaného tovaru bude kupujúcemu dodaná v dodatočnej lehote dohodnutej medzi kupujúcim a predávajúcim. V prípade čiastočného vybavenia objednávky bude kupujúcemu kúpna cena za tovar fakturovaná po častiach, a to vždy vo vzťahu k dodávanému tovaru. Pre vylúčenie pochybností platí, že v prípade udelenia súhlasu kupujúceho s vybavením objednávky na časti nevzniknú kupujúcemu z oneskoreného dodania vo vzťahu k zvyšnej časti tovaru žiadne nároky. Kupujúci sa môže rovnako rozhodnúť sčasti stornovať objednávku, a to vo vzťahu k tovaru s dlhšou dodacou lehotou podľa tohto bodu VOP, pričom v tomto prípade sa primerane aplikuje bod (5) nižšie.
   2. V prípade dlhodobej nedostupnosti tovaru sa môžu predávajúci a kupujúci dohodnúť na čiastočnom vybavení objednávky, pričom vo zvyšnej časti (pri nedostupnom tovare) sa bude objednávka považovať za stornovanú. 

   Odstúpenie od kúpnej zmluvy
    

   1. Pre vylúčenie pochybností predávajúci vyhlasuje, že na kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi predávajúcim a kupujúcim sa  neaplikuje ustanovenie § 7 ods. 1 a) 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, upravujúce právo kupujúceho odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru aj bez udania dôvodu, a ani ostatné ustanovenia právnych predpisov Slovenskej republiky o ochrane spotrebiteľa.
   2. Pokiaľ nie je v týchto VOP uvedené alebo pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, platí, že jednostranné odstúpenie od kúpnej zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou je v najširšom rozsahu umožnenom príslušnými právnymi predpismi vylúčené.

    Prevod vlastníckeho práva

   1. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho momentom zaplatenia kúpnej ceny v plnej výške.
   2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza v plnom rozsahu na kupujúceho momentom prevzatia tovaru.

    Informácie o tovare a cene

   1. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť ceny tovaru na internetovej stránke, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.
   2. Všetky ceny tovaru uvedené na internetovej stránke sú uvádzané bez DPH.
   3. V cene tovaru uvedenej na internetovej stránke sú zahrnuté všetky poplatky za doručenie tovaru kupujúcemu.
   4. Predávajúci si vyhradzuje právo na opravu ceny tovaru pred potvrdením objednávky, ak sa zistí, že cena ponúkaného tovaru nebola uvedená správne, a to za podmienok uvedených nižšie.
   5. Ak je cena tovaru uvedená na internetovej stránke vyššia ako skutočná cena tovaru, v objednávke, bude kupujúcemu fakturovaná táto nižšia cena tovaru, a to bez toho, aby o tom musel predávajúci kupujúceho osobitne informovať.
   1. V prípade, že cena tovaru uvedená na internetovej stránke je nižšia ako skutočná cena tovaru, musí predávajúci kupujúceho o správnej cene informovať a ten musí s upravenou (vyššou) cenou súhlasiť. V opačnom prípade nebude kúpna zmluva uzatvorená a objednávka sa bude považovať za zrušenú kupujúcim.

    Viazanosť ponukou, stornovanie objednávky

   1. Predávajúci je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru od potvrdenia objednávky elektronickou správou s predmetom "Potvrdenie objednávky" až po uplynutie lehoty na dodanie tovaru.
   2. Pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, kupujúci môže objednávku stornovať zaslaním žiadosti na emailovú adresu info@jungheinrich-profishop.sk, avšak iba do momentu, kedy bolo kupujúcemu doručené potvrdenie objednávky podľa bodu (1) vyššie.

    Platobné podmienky

   1. Kúpnu cenu za tovar a prípadné náklady súvisiace s dodaním tovaru (prepravné) môže kupujúci uhradiť jedným s nasledujúcich spôsobov:
   • platobnou kartou,
   • na základe faktúry, alebo
   • na základe predfaktúry (zálohová platba).  
   1. V prípade platby platobnou kartou kupujúci zrealizuje platbu bezodkladne po potvrdení objednávky, pričom tovar bude vyexpedovaný až po zaplatení jeho ceny, čím sa rozumie pripísanie celej ceny tovaru na účet predávajúceho. Ak nebude platba pripísaná na účet predávajúceho ani do troch kalendárnych dní od potvrdenia objednávky, bude objednávka považovaná za zrušenú.
   2. V prípade platby kúpnej ceny tovaru na základe faktúry bude kupujúcemu zaslaná faktúra v elektronickej podobe spolu s potvrdením objednávky resp. bezprostredne po potvrdení objednávky. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať zaplatenie zálohy na kúpnu cenu tovaru, a to až do výšky 100% celkovej ceny objednávky. Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú v konkrétnom prípade inak, splatnosť faktúry je 14 dní.
   3. V prípade platby na základe predfaktúry (zálohová platba) vykoná kupujúci zálohovú platbu za tovar vo výške 100% celkovej ceny objednávky. Splatnosť zálohovej faktúry je 14 dní.

    Dodanie tovaru

   1. Dodanie tovaru zabezpečuje predávajúci.
   2. Pokiaľ nie je v týchto VOP uvedené inak, náklady na poštovné a balné vzniknuté v súvislosti s dodaním objednaného tovaru kupujúcemu znáša predávajúci
   3. Tovar predávajúci doručí na adresu dodania určenú kupujúcim pričom platí, že:
   1. kupujúci je oprávnený vo vzťahu k jednej objednávke určiť iba jednu adresu dodania;
   2. predávajúci je povinný znášať náklady v zmysle bodu (2) vyššie iba v prípade, že sa adresa dodania zvolená kupujúcim nachádza na území Slovenskej republiky; a
   3. predávajúci doručuje tovar iba v pracovných dňoch.
   1. V prípade, že kupujúci zadá predávajúcemu nesprávnu, neúplnú alebo nejasnú adresu dodania, znáša všetky náklady, ktoré predávajúcemu v tejto súvislosti vzniknú.
   2. Predávajúci dodá kupujúcemu objednaný tovar do 21 pracovných dní od potvrdenia objednávky predávajúcim, vo výnimočných prípadoch (napr. ak tovar nie je skladom) sa môže termín dodania predĺžiť, pričom predávajúci je oprávnený dodať objednaný tovar aj čiastočne.
   3. V prípade, ak predávajúci zistí, že tovar objednaný kupujúcim nie je na sklade a z tohto dôvodu dôjde k predĺženiu dodacích lehôt, bude predávajúci o tejto situácii informovať kupujúceho.
   4. Dodacie lehoty sú iba orientačné a nemožno ich považovať za záväzné. Prekročením dodacej lehoty nevzniká kupujúcemu nárok na akúkoľvek kompenzáciu resp. akékoľvek iné nároky.
   5. V prípade omeškania kupujúceho s plneným akéhokoľvek finančného alebo iného záväzku voči predávajúcemu je predávajúci oprávnený pozastaviť dodanie tovaru kupujúcemu. V takom prípade je kupujúci povinný preplatiť predávajúcemu všetky účelne vynaložené náklady na takéto pozastavenie dodávky a uskladnenie objednaného tovaru.
   6. Počas pozastavenia dodávky tovaru v zmysle bodu (8) vyššie sa primerane predĺžia aj všetky dodacie termíny predávajúceho.
   7. Súčasťou dodania tovaru nie je montáž dodaného tovaru u kupujúceho.
   8. Pri dodaní tovaru sa kupujúci zaväzuje skontrolovať balenie tovaru pred podpisom preberacích dokumentov. Ak zistí, že balenie je poškodené, je povinný trvať na zapísaní poškodenia do preberacích dokumentov a až potom ich podpísať. Kupujúci je povinný ihneď po doručení zásielky tovar úplne vybaliť a zistiť, či nie je mechanicky poškodený. V prípade mechanického poškodenia alebo nekompletnosti obsahu sa zaväzuje bezodkladne informovať predávajúceho.
   9. Kupujúci bude informovaný o odoslaní tovaru najneskôr deň pred jeho doručením. Kupujúci je povinný zabezpečiť súčinnosť pre bezproblémové prevzatie tovaru, najmä tým, že v dňoch plánovaného doručenia bude dostupný na telefónnom čísle určenom pre doručenie alebo prítomný na adrese doručenia. Pokiaľ túto povinnosť nie je možné splniť, je povinný preukázateľne informovať predávajúceho, dohodnúť sa s ním na náhradnom termíne doručenia alebo určiť náhradnú osobu, ktorá povinnosť prevzatia tovaru splní za pôvodného príjemcu zásielky. Pokiaľ tak kupujúci neučiní a tovar bude vrátený späť z dôvodu opakovaného nezastihnutia kupujúceho, platia rovnaké podmienky ako pri bezdôvodnom odmietnutí zásielky špecifikovanom v bode 13 nižšie.
   10. Pokiaľ kupujúci bezdôvodne odmietne prevziať riadne dodávaný tovar, je povinný uhradiť predávajúcemu náklady, ktoré mu vznikli pri pokuse o doručenie tovaru kupujúcemu a následnom doručení tovaru späť k predávajúcemu.
   11. Záručný list, pokiaľ sa k tovaru dodáva, bude dodaný spolu s výrobkom a to v balení výrobku alebo v obálke nalepenej na obale výrobku.

    

           Reklamačný poriadok

           Záruka


    1. Kupujúci môže vo vzťahu k tovaru uplatniť reklamáciu písomne na adrese sídla predávajúceho: Diaľničná cesta 17, 903 01 Senec, Slovenská republika, alebo elektronickou poštou na adrese info@jungheinrich-profishop.sk, v záručnej dobe, ktorá je 12 mesiacov. Na zariadenia, ktoré sú vybavené počítadlom motohodín (Mth) poskytuje predávajúci kupujúcemu záruku v trvaní 12 mesiacov alebo 1500 motohodín (Mth), a to podľa toho, ktorá z udalostí nastane skôr.

    Reklamácia tovaru

    1. Kupujúci je pri uplatnení reklamácie povinný predložiť predávajúcemu originál daňového dokladu (faktúry), originál záručného listu (pokiaľ bol k výrobku dodaný) a fotodokumentáciu vadného tovaru (so zameraním na konkrétnu vadu), pričom predávajúci nepreberie reklamovaný tovar, ak bude znečistený alebo ak bude vykazovať znaky používania iným ako obvyklým spôsobom.
    2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré kupujúci zistí na predávanom tovare pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí a užívaní tovaru počas záručnej doby.
    3. Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené najmä mechanickým poškodením, nesprávnou resp. nevhodnou údržbou, používaním iným ako obvyklým spôsobom a v nevhodných poveternostných podmienkach. Záruka sa rovnako nevzťahuje opotrebovanie alebo poškodenie tovaru spôsobené poruchou v elektrickej sieti, použitím nevhodných náplní, žiaroviek, batérií a.i., na nedostatok vlastností, ktorý nie je poruchou tovaru, ani na tovar, ktorý bol použitý nad rámec bežného používania.
    4. Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácie bude kupujúcemu oznámené telefonicky alebo písomne elektronickou poštou. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
    5. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
    6. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
    7. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za tovar bez vád, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
    8. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.
    9. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
    10. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania formou e-mailu, resp. telefonicky a zároveň mu bude doručená prostredníctvom e-mailu, respektíve spolu s tovarom, kópia reklamačného protokolu.
    11. Náklady na prepravu tovaru ako aj náklady vzniknuté v súvislosti s výjazdom servisného technika v prípade reklamácie počas záruky ako aj mimo nej znáša kupujúci.

           Súbory Cookies a direct marketing

           Cookies
    1.  

     1. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

     Newslettre

     1. Prihlásením na odber noviniek, resp. zadaním e-mailovej adresy udeľuje kupujúci svoj súhlas so spracovaním kontaktných informácii v rozsahu e-mailovej adresy, a to za účelom rozosielania obchodných oznámení (newsletterov) (ďalej len „direct marketing“). Zároveň kupujúci svojím súhlasom s týmito VOP potvrdzuje, že sa s týmito podmienkami direct marketingu zoznámil a že s nimi súhlasí.
     2. Svoj súhlas so spracovaním kontaktných informácií a so zasielaním newsletterov môže kupujúci kedykoľvek odvolať, a to kliknutím na príslušný odkaz v spodnej časti každého newslettera alebo emailom na adrese: info@jungheinrich-profishop.sk.

      Záverečné ustanovenia

     1. V prípade nespokojnosti s nákupom na internetovom obchode predávajúceho sa kupujúcemu odporúča okamžite kontaktovať predávajúceho. Každý podnet bude vyriešený v čo najkratšom možnom čase.
     2. Prípadné sťažnosti a podnety môže kupujúci uplatniť na adrese sídla predávajúceho, alebo elektronickou poštou na adrese info@jungheinrich-profishop.sk.
     3. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 01.10.2017. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia, pričom však pre každú objednávku platia VOP platné v čase jej potvrdenia.
     Všetky vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy a týchto VOP sa spravujú právom Slovenskej republiky a pre rozhodovanie sporov súvisiacich s kúpnou zmluvou vrátane sporov ohľadom jej platnosti sú príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky.      V Senci, dňa 01.07.2020