Ochrana údajov a cookies
Ochrana údajov

Spoločnosť Jungheinrich spol. s r.o. si Vás dovoľuje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov podrobne informovať predovšetkým o tom, prečo spracúvame Vaše osobné údaje, aké dôvody na to máme, aké práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov a taktiež ohľadne ďalších informácií súvisiacich so spracúvaním Vašich osobných údajov, ktoré by Vás mohli zaujímať.

Prečítajte si prosím  nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sme koncipovali formou otázok, a to tak, aby pre Vás boli tieto informácie čo najprehľadnejšie a praktické. Pokiaľ by Vám po prečítaní tohto dokumentu bolo čokoľvek nejasné, radi Vám ktorýkoľvek pojem alebo časť tohto dokumentu vysvetlíme. V týchto prípadoch sa na nás môžete obrátiť písomne na e-mailovej adrese info@jungheinrich.sk, alebo na adrese Diaľničná cesta 17, 903 01 Senec.

 1. KTO SPRACÚVA VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Prevádzkovateľom spracúvajúcim osobné údaje vo svojom mene a na svoj účet je spoločnosť Jungheinrich spol. s r.o., Diaľničná cesta 17, 903 01 Senec, IČO 35 706 678, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 12896/B (ďalej iba „my“ alebo „Jungheinrich“). Na Jungheinrich sa môžete obrátiť písomne na e-mailovej adrese info@jungheinrich alebo na adrese Diaľničná cesta 17, 903 01 Senec.

Vaše osobné údaje ako prevádzkovateľ zhromažďujeme, disponujeme nimi a nesieme zodpovednosť za ich riadne a zákonné spracúvanie. Voči nám, ako prevádzkovateľovi Vašich osobných údajov môžete uplatňovať práva, o ktorých sa detailnejšie hovorí v samostatnom bode č. 10 - Aké práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Chceli by sme Vás ubezpečiť, že spracúvanie Vašich osobných údajov prebieha u nás vždy iba v nevyhnutnom rozsahu danom konkrétnym účelom spracúvania.

 1. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME?

Spracúvame iba také osobné údaje, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby, jednotlivé produkty a zákaznícku podporu, aby sme dodržali a mohli plniť zákonné povinnosti, a tiež aby sme chránili naše oprávnené záujmy, prípadne oprávnené záujmy tretích strán.

Dotknutými osobami sú zákazníci, potenciálni zákazníci a zástupcovia právnických osôb v obchodnom styku s prevádzkovateľom.

Spracúvame najmä tieto kategórie osobných údajov:

Základné identifikačné údaje ako napríklad:

 • meno a priezvisko
 • dátum narodenia
 • pozícia v spoločnosti
 • údaje o aktivite na našich webových stránkach
 • ak podnikáte ako fyzická osoba – podnikateľ, tak aj IČO a DIČ.

Kontaktné údaje:

 • e-mail
 • telefónne číslo
 • adresa bydliska alebo zamestnávateľa
 • ďalšie kontaktné údaje v závislosti od rozsahu poskytovaných služieb s dohody so zákazníkom.
 1. NA AKÉ ÚČELY SPRACÚVAME OSOBNÉ ÚDAJE?

Osobné údaje používateľov spracúvame výhradne v súlade s príslušnými ustanoveniami ochrany údajov. Znamená to, že údaje používateľov sa spracúvajú, len, ak to povoľujú právne predpisy, t. j. ak spracúvanie údajov požadujú právne predpisy, používateľ udelil súhlas alebo v súlade s našimi oprávnenými záujmami vymedzenými v článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR.

Jungheinrich spracúva osobné údaje pre výslovne vyjadrené a legitímne účely na základe niekoľkých právnych základov:

Právny základ plnenia zmluvy – na tomto právnom základe spracúvame Vaše osobné údaje súvisiace so zmluvou, ktorú ste s nami uzavreli, s rokovaním o uzavretí alebo zmene tejto zmluvy a pri vytváraní cenových ponúk. Osobné údaje sú spracúvané len v rozsahu nevyhnutnom na uzatvorenie a plnenie príslušnej zmluvy.

Právny základ aplikovateľnej zákonnej úpravy – na tomto právnom základe spracúvame Vaše osobné údaje za účelom plnenia zákonných povinností vyplývajúcich z právnych predpisov. Jedná sa napríklad o činnosti súvisiace s agendou na ekonomickom oddelení ohľadne spracúvania faktúr, vedenia účtovníctva alebo vo vzťahu k odvodu daní a pod.

Právny základ oprávneného záujmu – na tomto právnom základe spracúvame Vaše osobné údaje za účelmi zabezpečenia maximálneho úžitku z našich produktov, vybavovania prípadných sťažností a kontaktovania Vás za účelom spätnej väzby ohľadom nami poskytovaných produktov a služieb. Taktiež Vás môžeme niekedy kontaktovať ohľadom vhodných úprav alebo rozšírení vami využívaných produktov alebo služieb.

Právny základ súhlasu – na tomto právnom základe spracúvame Vaše osobné údaje iba v tom prípade, ak sme obdržali Vami udelený súhlas. Tento súhlas ste mohli vyjadriť na našich webstránkach alebo osobne, napríklad pri kúpe našich výrobkov a služieb.

Len v prípade, ak ste vopred udelili súhlas alebo – ak to stanovujú zákonné požiadavky – ste nevzniesli námietku, budeme tieto údaje používať aj na účely marketingu produktov.

 1. AKÚ DOBU MÁME ULOŽENÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Pri nakladaní s osobnými údajmi aplikujeme princíp minimalizácie rozsahu spracúvaných dát, čo znamená, že len čo uplynie doba, počas ktorej sme povinní uchovávať osobné údaje, Vaše osobné údaje pseudonymizujeme, resp. vymazávame z našich informačných systémov.

Pokiaľ je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov plnenie zmluvy, spracúvame Vaše osobné údaje po dobu trvania zmluvy. Následne môžeme Vaše osobné údaje spracúvať na právnom základe oprávneného záujmu, a to napríklad pre účely vedenia evidencie obchodných transakcií alebo za účelom možnosti uplatnenia alebo obrany voči prípadne uplatneným nárokom. Doba spracúvania osobných údajov na právnom základe aplikovateľnej zákonnej úpravy vychádza z jednotlivých predpisov, ktoré stanovujú konkrétne lehoty. Ak je právnym základom spracúvania súhlas, sú Vaše osobné údaje spracúvané po dobu, na ktorú bol daný súhlas udelený, resp. do jeho odvolania.

 1. ODKIAĽ ZÍSKAVAME OSOBNÉ ÚDAJE?

Osobné údaje získavame najmä priamo od dotknutých osôb, vo výnimočných prípadoch aj z verejne dostupných registrov (obchodný register, živnostenský register a pod.). Ak to vyžadujú právne predpisy alebo ak je to nevyhnutné na plnenie záväzkov zo zmluvy, získavame osobné údaje taktiež od iných osôb (orgány verejnej moci a pod.).

 1. STE POVINNÝ OSOBNÉ ÚDAJE POSKYTNÚŤ? Jungheinrich ako     prevádzkovateľ           je         povinný          Vás     informovať:
 • o tom, či sa poskytovanie údajov vyžaduje na základe zákona alebo zmluvy, alebo sa vyžaduje pre uzavretie zmluvy;
 • či ste povinný poskytnúť údaje; a
 • aký možný dôsledok by nastal v prípade neposkytnutia údajov.

Pokiaľ je právnym základom spracúvania osobných údajov plnenie zmluvy, je poskytnutie osobných údajov v rozsahu súvisiacom so zmluvou vždy nevyhnutné pre jej uzavretie. Uvedené osobné údaje nie ste povinný poskytnúť, avšak v prípade ich neposkytnutia nebude možné vstúpiť s Vami do zmluvného vzťahu.

Obdobné platí aj pokiaľ je právnym základom spracúvania osobných údajov aplikovateľná zákonná úprava. Osobné údaje nie ste povinný poskytnúť, avšak v takom prípade nemôže Jungheinrich spracovať Vašu požiadavku.

V prípade, ak je právnym základom spracúvania osobných údajov Vami udelený súhlas, taktiež nie ste tento súhlas povinný udeliť, avšak jeho neudelenie bude mať za následok nemožnosť spracovania vašej požiadavky alebo poskytnutie služby, pre ktorú je tento súhlas vyžadovaný.

 1. PLÁNUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE PRENÁŠAŤ DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCII?

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť spracúvané údaje, s výnimkou údajov uvedených v Pravidlách používania cookies v bode č. 2, ktoré sú získavané v súvislosti s používaním cookies touto webstránkou do tretej krajiny. Viac informácií k prenosu údajov získavaných v súvislosti s používaním cookies touto webstránkou nájdete v bode č. 4 Pravidiel používania cookies.

 1. AKO MÔŽETE ODVOLAŤ SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti. To znamená, že ho môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov je možné zaslať písomne alebo elektronicky prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov (prosím, nezabudnite Vami podané písomné odvolanie súhlasu podpísať):

 • písomným vyhlásením zaslaným na korešpondenčnú adresu spoločnosti

Jungheinrich spol. s r.o., Diaľničná cesta 17, 903 01 Senec, Slovenská republika.

 • písomným vyhlásením podaným osobne na adrese spoločnosti Jungheinrich spol. s r.o., Diaľničná cesta 17, 903 01 Senec, Slovenská republika.
 • e-mailom na adrese info@jungheinrich.sk
 1. POUŽÍVAME AUTOMATIZOVANÉ SPRACÚVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom nevyužíva, a to s výnimkou údajov uvedených v Pravidlách používania cookies v bode č. 2, ktoré sú získavané v súvislosti s používaním cookies touto webstránkou. Viac informácií k automatizovanému spracúvaniu údajov získavaných v súvislosti s používaním cookies touto webstránkou nájdete v bode č. 4 Pravidiel používania cookies.

 1. AKÉ PRÁVA MÁTE V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre nás dôležité a ich ochrana je pre nás úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť tieto práva:

Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 Nariadenia GDPR

Máte právo na potvrdenie, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a v akom rozsahu. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

Právo na opravu podľa čl. 16 Nariadenia GDPR

Spracúvame Vaše neaktuálne, či nepresné osobné údaje? Zmenili ste napríklad adresu bydliska? Informujte nás prosím, a my osobné údaje opravíme.

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý) podľa čl. 17 Nariadenia GDPR

V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje na Váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu vyhodnoteniu, či sú splnené podmienky, pretože napríklad Jungheinrich môže mať povinnosť, či oprávnený záujem prevažujúci nad Vašimi záujmami, si osobné údaje ponechať.

Právo na obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 Nariadenia GDPR

Ak si prajete, aby sme Vaše osobné údaje spracúvali výhradne pre najnutnejšie zákonné dôvody alebo osobné údaje zablokovali.

Právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 Nariadenia GDPR

Ak si prajete, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, inej spoločnosti, odovzdáme Vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné ani iné významné prekážky, Vami určenému subjektu.

Právo namietať podľa čl. 21 Nariadenia GDPR

Ak by ste zistili alebo sa len domnievate, že spracúvanie osobných údajov vykonávame v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, obráťte sa prosím na nás a požiadajte nás o vysvetlenie, či odstránenie vzniknutého nevyhovujúceho stavu.

Námietku môžete ďalej vzniesť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu. Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.

Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov podľa čl. 77 Nariadenia GDPR

Môžete sa kedykoľvek obrátiť s Vašim podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220, webová adresa https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

 1. KDE MÔŽETE PRÁVA UVEDENÉ V BODE Č. 10 UPLATNIŤ A JE ICH UPLATNENIE SPOPLATNENÉ?

Jednotlivé práva môžete uplatniť e-mailom na adresu info@jungheinrich.sk alebo písomne do sídla či na korešpondenčnú adresu spoločnosti Jungheinrich spol. s r.o., Diaľničná cesta 17, 903 01 Senec. Všetky oznámenia a vyjadrenia k Vami uplatneným právam poskytujeme bezplatne. Ak by však bola žiadosť zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, najmä preto, že by sa opakovala, sme oprávnení si účtovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácii. V prípade opakovaného uplatnenia žiadosti o poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov si vyhradzujeme právo z tohto dôvodu účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady.

Vyjadrenie a prípadné informácie o prijatých opatreniach Vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. Lehotu sme oprávnení v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o dva mesiace. O predĺžení lehoty, vrátane uvedenia dôvodu Vás budeme informovať.

 1. KTO MÔŽE MAŤ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM?

K osobným údajom máme prístup my ako prevádzkovateľ, iné entity skupiny Jungheinrich, naši zamestnanci a taktiež ho môžu mať naši zmluvní sprostredkovatelia, externí dodávatelia v rámci účtovných služieb a poskytovatelia IT služieb. Napríklad môže ísť o externé spoločnosti spravujúce naše systémy, či iné služby zabezpečujúce riadny chod spoločnosti a spracúvanie osobných údajov.

Pre účely dodania tovaru využívame zmluvných prepravcov:  

DSV Slovakia, s.r.o., Diaľničná 6, 903 01 Senec, Slovenská republika, IČO: 35 757 345, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 18248/B.

V prípadne zmluvných sprostredkovateľov, externých dodávateľov a poskytovateľov služieb uplatňujeme primerané právne záruky, ako aj vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov v súlade s platnými právnymi predpismi.

K osobným údajom dotknutej osoby uvedeným na stránkach spoločností Facebook, LinkedIn a Google má prístup spoločnosť WAVEMAKER Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, zabezpečujúca pre prevádzkovateľa marketingové služby a spravujúca marketingové kampane na území Slovenskej republiky. S touto agentúrou má prevádzkovateľ uzatvorenú zmluvu o mlčanlivosti.

 1. KDE NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ?

Ak máte k týmto informáciám o ochrane osobných údajov akékoľvek otázky alebo pripomienky, neváhajte sa na nás kedykoľvek obrátiť, a to na e-mailovej adrese info@jungheinrich.sk alebo písomne na adrese Jungheinrich spol. s r.o., Diaľničná cesta 17, 903 01 Senec.

Cookies

Pravidlá používania cookies

Spracúvanie Vašich osobných údajov s dôrazom na ich ochranu a v súlade s platnými právnymi predpismi je pre nás veľmi dôležité. V týchto pravidlách používania cookies našimi webstránkami by sme Vám preto radi poskytli podrobné informácie najmä o tom, kto spracúva Vaše osobné údaje, aké údaje sú spracúvané, za akým účelom toto spracúvanie prebieha a aké práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov.

Cookies sú krátke textové súbory, ktoré táto webstránka ukladá na Váš počítač. Cookies získavajú niektoré osobné údaje o Vás, Vašom zariadení a Vašej aktivite na tejto webstránke. Cookies sú na tejto webstránke používané za účelom zlepšenia zážitku z prehliadania webstránky, zaznamenávania Vašich aktivít na tejto webstránke, umožnenia využívať funkcionalitu automatického doplňovania údajov pre prípad prihlasovania do niektorých sekcií tejto webstránky, zapamätania užívateľa a jeho preferencií, zobrazovanie reklamy na tejto stránke a na iných webstránkach na základe Vášho správania a na celkové skvalitnenie poskytovaných služieb.

 1. KTO ZÍSKAVA VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje v súvislosti s používaním cookies touto webstránkou získava spoločnosť Jungheinrich spol. s r.o., Diaľničná cesta 17, 903 01 Senec, IČO 35 706 678, spoločnosť je zapísaná v obchodnom  registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 12896/B (ďalej iba „Prevádzkovateľ, My“).

Prevádzkovateľa je možné kontaktovať písomne na e-mailovej adrese info@jungheinrich.sk alebo na adrese Diaľničná cesta 17, 903 01 Senec.

Prevádzkovateľ taktiež poveril agendou ochrany osobných údajov kontaktnú osobu, ktorú môžete kontaktovať v súvislosti so všetkými otázkami týkajúcimi sa spracúvania Vašich osobných údajov a uplatňovania Vašich práv. Kontaktnú osobu môžete kedykoľvek písomne kontaktovať na e-mailovej adrese marketing@jungheinrich.sk a na adrese Diaľničná cesta 17, 903 01 Senec.

 1. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME?

Osobné údaje získavané prostredníctvom cookies využívaných touto webstránkou sú:

 • IP adresa počítača, ktorý navštevuje stránku
 • Vaša aktivita na tejto stránke a čas Vašej návštevy
 • Typ a verzia webového prehliadača
 • Údaje umožňujúce za určitých podmienok identifikáciu, prepojenie a interakciu s Vašim účtom na sociálnych sieťach (Facebook, LinkedIn)
 • Údaje z vyplnených formulárov za účelom umožnenia automatického vyplňovania pri budúcich návštevách webstránky
 1. NA AKÉ ÚČELY A NA AKOM PRÁVNOM ZÁKLADE SPRACÚVAME OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje získané pri používaní cookies touto webstránkou sú spracúvané na nasledovné účely:

 • Zlepšenie Vášho zážitku z prehliadania webstránky a jej optimalizácia;
 • Umožnenie využívania všetkých dostupných funkcionalít;
 • Sledovanie Vašej aktivity na tejto webstránke s cieľom zefektívniť jej fungovanie;
 • Skvalitnenie poskytovaných služieb;
 • Vedenie štatistík a prieskumov trhu;
 • Umiestňovanie reklám a iných marketingových oznámení na webstránky navštevované z Vášho zariadenia/zo zariadenia prihláseného k rovnakému užívateľskému účtu sociálnej siete/služby Google;
 • Remarketing.

Pre viac informácií ohľadne typu cookies a účele ich spracúvania viď tabuľku v bode 5.

Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov je „súhlas pre používanie cookies touto webstránkou“, ktorý ste udelili/máte možnosť udeliť pri ktorejkoľvek návšteve tejto stránky.

Udelenie Vášho súhlasu s používaním cookies nie je podmienkou na používanie tejto stránky, avšak v prípade, ak sa rozhodnete tento súhlas neudeliť, určité funkcionality tejto stránky môžu byť nefunkčné a všeobecná úroveň užívateľského pohodlia môže byť znížená.

Vyššie uvedený Vami udelený súhlas máte možnosť kedykoľvek odvolať, a to prostredníctvom kliknutia na nižšie uvedené tlačidlo:          

{{COOKIE_CANCEL_BUTTON}}

 

 

 1. KTO MÔŽE MAŤ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM

K osobným údajom má prístup prevádzkovateľ, jeho zamestnanci a môžu mať tiež aj zmluvní sprostredkovatelia, napríklad poskytovatelia IT služieb.

Prístup k Vašim osobným údajom majú nasledovní príjemcovia:

 • Google LLC
 • Junghenrich Aktiengesellschaft
 • WAVEMAKER Slovakia s.r.o.
 • Orgány verejnej moci (orgány činné v trestnom konaní, Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a iné), ktorým budú osobné údaje poskytované bez ohľadu na to, či sú treťou stranou. Spracúvanie týchto údajov príjemcami sa uskutočňuje v súlade s uplatniteľnými pravidlami ochrany údajov.

Prevádzkovateľ zamýšľa preniesť spracúvané údaje do tretej krajiny. Niektorí príjemcovia nachádzajúci sa mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „EHP“) sú držiteľmi osvedčenia v rámci tzv. Štítu ochrany súkromia pri prenose údajov medzi EÚ a USA (EU-US Privacy Shield) a ďalší sa nachádzajú v krajinách, pre ktoré vydala Európska komisia rozhodnutie o primeranosti. V každom z uvedených prípadov sa tak má za to, že prenos údajov spĺňa požiadavky na primeranú úroveň ochrany údajov z pohľadu európskych zákonov na ochranu osobných údajov (čl. 45 Nariadenia GDPR).

 1. DOBA ULOŽENIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje získané pri používaní cookies touto webstránkou sú uchovávané po dobu, ktorá je špecifická pre konkrétne cookie.

 1. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA TÝKAJÚCE SA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Nakoľko je vysoká úroveň ochrany Vašich osobných údajov pre nás dôležitá, v súlade s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov Vás informujeme, že pri spracúvaní Vašich osobných údajov môžete uplatniť tieto práva:

 • Právo na prístup k nim podľa čl. 15 Nariadenia GDPR;
 • Právo na ich opravu podľa čl. 16 Nariadenia GDPR;
 • Právo na ich výmaz podľa čl. 17 Nariadenia GDPR;
 • Právo na obmedzenie ich spracúvania podľa čl. 18 Nariadenia GDPR;
 • Právo na prenosnosť týchto údajov podľa čl. 20 Nariadenia GDPR;
 • Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov podľa čl. 21 Nariadenia GDPR;
 • Právo kedykoľvek odvolať Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov, spôsobom uvedeným v článku 3 týchto Pravidiel podľa čl. 7 Nariadenia GDPR;
 • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu podľa čl. 77 Nariadenia GDPR;
 • Právo odmietnuť poskytnutie osobných údajov a na obdržanie informácie o následkoch tohto odmietnutia podľa čl. 13 ods. 2 písm. e) Nariadenia GDPR.

Týmto vás taktiež informujeme, že Vaše osobné údaje získané pri používaní cookies touto webstránkou budú podliehať automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania.

Profilovanie používame pre dokonalejšie, efektívnejšie a rýchlejšie poskytovanie našich služieb. Automatizované procesy v rámci informačných systémov sú využívané za účelom vyhodnocovania osobných údajov a zostavovania informačných a reklamných ponúk. Cieľom profilovania je poskytnutie kvalitných služieb podľa Vašich predstáv.

 1. AKO MÔŽETE UPLATNIŤ SVOJE PRÁVA?

Všetky vyššie uvedené práva môžete uplatniť e-mailom na adresu info@jungheinrich.sk alebo písomne do sídla, či na korešpondenčnú adresu spoločnosti Jungheinrich spol. s r.o., Diaľničná cesta 17, 903 01 Senec. Taktiež môžete v súvislosti s uplatnením Vašich práv kedykoľvek písomne kontaktovať kontaktnú osobu na e-mailovej adrese marketing@jungheinrich.sk.